تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

روش ارزشیابی مدارک غیر معتبر

روش ارزشیابی مدارک غیر معتبر

چگونگي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاه‌هاي غيرمعتبر اعلام شد

دكتر يزدان‌پناه مدير كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و
فناوري چگونگي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرمعتبر خارجي به
منظور امكان ادامه تحصيل اين گروه از دانشجويان در داخل كشور را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، وي نحوه بررسي و ارزشيابي دانشگاه‌هايي را
كه از نظر «مرجع قانوني ذيربط» در كشور متبوع خود معتبر هستند به شرح زير اعلام
كرد:

الف) مدارك دوره‌هاي كارداني به شرط دارا بودن ديپلم كامل متوسطه از ايران و يا
كشور مربوط، بر اساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به مأخذ
كارداني قابل بررسي و ارزشيابي است.

ب) مدارك دوره‌هاي كارشناسي در صورت احراز هر يك از شرايط ذيل بر اساس ضوابط و
مقررات عمومي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي به مأخذ كارشناسي قابل بررسي و ارزشيابي
است.

ب-1) از طريق معرفي به يكي از دانشگاه‌هاي دولتي، غيرانتفاعي، پيام نور و جامع علمي
– كاربردي جهت تعيين سطح و تكميل واحد (در صورت ضرورت حداكثر تا 40 واحد از دروس
اصلي و تخصصي با توجه به نظر دانشگاه پذيرنده)

ب-2) قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارك معادل كارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش
كشور

ب-3) شركت در آزمون ورودي كارشناسي ارشد در داخل كشور و كسب حداقل هشتاد درصد نمره
آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط

ب-4) در صورت تمايل متقاضي، مدرك كارشناسي مورد نظر به مأخذ كارداني (يك مقطع
پايين‌تر) قابل ارزشيابي است.

وي تأكيد كرد كه مصوبه فوق صرفاً ناظر به مدارك صادره از دانشگاه‌هايي است كه
از نظر مسئولان ذيربط در كشور خارجي مورد نظر (مانند وزارت علوم) به عنوان يك مؤسسه
آموزش عالي معتبر شناسايي شده باشند.

منبع این خبر
بازگشت