تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

ارزشیابی مدارک توسط وزارت علوم

ارزشیابی مدارک دانشگاههای امریکایی توسط وزارت علوم

ضوابط ومقررات عمومی ارزشيابی مدارک تحصيلی دانشگاههای امریکایی

نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي

1- مدارك ‌Associate Degree از مراكز آموزش‌ عالي‌ و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي (آكادميك) با 2 يا 3 سال‌ تحصيل، معادل‌ حداقل‌ 72 واحد با شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك ‌Bachelor نمي‌شود، در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود. اگر از 72 واحد، حداقل‌ 36 واحد تخصصي‌ باشد، كارداني‌ با گرايش‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

2- مدارک Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

تبصره: درصورت‌ نداشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، كميسيون‌ ارزشيابي ‌براساس‌ مدارك ‌ارايه‌ شده، نظر مي‌دهد.

3- مدارك ‌Master با شرط ‌داشتن‌ كارشناسي، از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1و 2، "كارشناسي‌ارشد" ارزشيابي ‌مي‌شود.

تبصره: مدارك‌ Master اخذ شده‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌هاي‌ 1 و 2 آورده‌ نشده‌ است، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ معدل‌ 8/2 از 4 به عنوان كارشناسي ارشد ارزشيابي مي شود در صورتي كه معدل پائين تر از 8/2 از 4 باشد از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي- پژوهشي و حرفه اي متقاضي (اخذ آزمون) ارزشيابي مي شود.

4- مدارک Engineer Degree و Specialist با داشتن مدارک Master "کارشناسی ارشد" در تخصص یادشده ارزشیابی می شود ویا با نظر کمیسیون ارزشیابی ،صحت صدورآن تایید می گردد.

5- مدارك‌Ph.D. ، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: مدارك ‌Ph.D. مراكز آموزش‌ عالي ‌كه ‌نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ 1و 2آورده ‌نشده ‌است،به‌ شرط ‌ارايه‌ يك‌ مقاله‌ علمي‌ از پايان‌ نامه ‌دوره ‌دكترا در نشريات ‌معتبر بين‌ المللي‌ غير محلي با نمايه بين المللي، "دكترا" ارزشيابي ‌مي‌شود.

6- مدارک Doctor of Science/ Doctor of Public Administration / Doctor of Engineering / Doctor of Education مانند مدارک Ph.D. ارزشیابی مي‌شود، بااین تفاوت که در رای صادره عنوان لاتین مدرک درانتهای آن درج می شود. .

7- مدارک صادره‌ از كليه‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌هاي‌ امريكا در ديگر كشورها براساس‌ ضوابط‌ و مقررات‌ آن‌ كشور ارزشيابي‌ مي‌شود.

8- مدارك‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در زمان‌ شروع‌ به‌ تحصيل‌ دانشجو توسط‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و رفاه‌ امريكا كه‌ در كتاب ‌Higher Education Directory معتبر (Accredited) شناخته‌ نشده‌ باشد، ارزشيابي‌ نمي‌شود.