تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

اعتبار مدارک تحصیلی دو دانشگاه ارمنستان

اعتبار مدارک تحصیلی دو دانشگاه ارمنستان

اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد : مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های مدیریت و توسعه آموزش (university of management and education development ) و دانشگاه فردوسی ایروان (Yerevan firdusi university) جمهوری ارمنستان مورد تایید نبوده و قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.

منبع خبر


بازگشت