تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشوربرای دوره های قبل وبعد ژانویه 2009 اعلام شد

ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشوربرای دوره های قبل وبعد ژانویه 2009 اعلام شد

                                         
(براي ارزشيابي مداركي كه شروع دوره تحصيلي مربوط به آنها، قبل از اول ژانويه 2009باشد)
    ماده 1:  در اين مجموعه، واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به کار مي روند:
1-1- وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1-2- اداره كل: اداره كل اموردانش آموختگان وزارت.
1-3-  مؤسسه: هر يک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.
1-4-  ارزشيابي: تعيين ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات خارجي به مأخـذ يکـــي از مقاطع رسمي مورد تاييد وزارت متبوع.
1-5-  اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي مؤسسات خارجي.  
1- 6-  طول تحصيل: زمان متعارف براي تکميل دوره هاي کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشــد و دکتري که به ترتيب دو، چهار، دو و سه سال در نظر گرفته مي شود.
1-7-  تحصيلات حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحـصـيل (به استناد  گذرنامه) بـيـش از دو سوم طول تحصيل باشد.
1-8-  تحصيلات نيمه حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تـحصيــل (به استناد گذرنامه) بين يک سوم الي دو سوم طول تحصيل باشد.
1-9-  تحصيلات غيرحضوري:    
       الف: تحصيلات مکاتبه اي1، از راه دور2، مجازي3، الکترونيکي4، مبتني بر اينترنت 5 و مانند آنها
        ب: تحصيلات با مدت اقامت دانشجويي کمتر از نصف طول اسمي دوره مطابق جدول 1
    ماده 2: براي ارزشيابي مدارك، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومي، رعايت ضوابط خاص هر كشور (مندرج در آدرس اينترنتيwww.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx  ; نيز الزامي است.
    ماده 3: ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي تحت سه عنوان "حضوري"، "نيمه حضوري" و "غيرحضوري" انجام مي شود. درج عبارات "نيمه حضوري" يا "غيرحضوري" در ارزشنامه هاي مربوط ضروري است.
    ماده 4: اعتبار علمي مؤسسات (و نيز شعب آنان در ساير کشورها) بر مبناي نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور (هاي) متبوع و نظر کارشناسي ادارة کل امور دانش آموختگان تعيين مي گردد.
 
    مـاده 5:  مدارک تحصيلي با توجه به مدارک پيش نياز به شرح ذيل ارزشيابي مي شوند.
     5-1- مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک ديپلم رسمي دوره متوسطه قابــل  ارزشيابي خواهند بود.
    5-2- مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي ارشد يا دکتري از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلي قبلي اخذ شده اند بر اساس نظر مدير کل امــور دانش آموختگان، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي وبا توجه به نظام آموزشي متعارف درمؤسسه محل تحصيل، فاصله زماني شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل و درصورت لزوم با ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي وحرفه اي قابل ارزشيابي خواهندبود.
    5-3- در مورد آندسته از دانش آموختگاني که با مدرک داراي ارزش استخدامي و يــــــا معادل، در يكي از مؤسسات معتبر ادامه تحصيل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشيابي است.
    ماده 6:  مدارک تحصيلي مربوط به برخي رشته هاي هنري، صنعتي و مانند آنها که علاوه بر دروس نظري، مهارتهاي حرفه اي خاصي نيز از سوي مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه مي شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شوراي ارزشيابي خواهد رسيد به مأخذ يکي از مقاطع رسمي با قيـد واژة "حرفه اي" قابل ارزشيابي خواهد بود.
    ماده 7: حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسي و بالاتر که قبلاً ارزشيابي شده اند، در صورت تکميل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دريافت مدرک نهائي و يا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون  ورودي مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذير است.
 
     7-1-  حذف واژه "معادل"آن دسته از مدارک تحصيلات خارجي کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسي" ارزشيابي شده حسب درخواست متقاضي با رعايـت دو شرط زيـــــر نيز قابل بررسي است.
-  مدرک مورد نظر در سطح کارشناسي باشد.
-  طول دوره حداقل چهار سال باشد.
    ماده 8: تحصيلات ناتمام حسب ضوابط آموزشي مؤسسه محل تحصيل به صورت ذيل قابل ارزشـيـابـــــــي خواهد بود.
    8-1- تحصيلات ناتمام دوره هاي کارشناسي، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد  واحدهاي درسي يا معادل آن در نظام آموزشي سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــي"  قابل ارزشيابي است.
 -2-8    تحصيلات ناتمام دوره هاي" کارشناسي ارشد پيوسته " چنانچه متقاضـي دروس لازم درسطح کارشناسي را گذارنده باشد در صورت تاييد کميسيون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ"کارشناسي" قابل ارزشيابي است.
    ماده 9: ارزشيابي مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصيل، نظام آموزشي،  طول و کيفيّت تحصيل، مي تواند حسب نظر مديرکل،کميسيون و يا شوراي ارزشيابي از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي و حرفه اي متقاضي (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاري جلسه دفاعيه، بررسي پايان نامه و رساله، درخواست مقاله و يا بررسي نتايج عملي و قابليتهـــاي حرفه اي) صورت پذيرد.
    ماده 10: مدارک تحصيلات خارجي درچارچوب مقاطع رسمـــــي داخــــــل کـشــــور ارزشـيابــــــي مي شـــود.کميسيون هاي ارزشيابي در تعيين عنوان رشته تحصيلي، رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مد نظر قــرار مي دهند.
    ماده 11: مدارک رشته هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از کليه دانشگاه هاي خارجي که مورد تاييد وزارت متبوع باشند با بررسي کيفي برابر ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد.
    ماده 12: ارزشيابي مدارک "زبان خارجي ثالث" بنابه تشخيص کميسيون و با بررسي کيفي انجام مي گردد.
    ماده 13: مدارک دوره هاي شش ساله تحصيل (MVM6 ) در صورت ارايه پايان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــراي عمومي حرفه اي دامپزشکي" و بدون ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي گــــــردد.
       ضمناً مدارک دوره هاي پنج ساله دامپزشکي با ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي شود.
    ماده 14:  مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتري و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل  (Full Paper) در زمينه رشته تحصيلي، که متقاضي مولف اصلي آن بوده و در نشريات معتبر داراي نمايه (Index) بين المللي چاپ شده باشد، به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي خواهد بود.
    ماده 15: مدارک صادره از دانشگاه هايي که از نظر وزارت متبوع غيرمعتبر ولي از نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند به شرح ذيل قابل بررسي و ارزشيابي مي باشند.
         الف) مدارک دوره هاي کارداني به شرط دارا بودن ديپلم کامل متوسطه از ايران يا کشور مربوط، براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ماخذکارداني قابل بررسي وارزشيابي است.
           ب) مدارک دوره هاي کارشناسي در صورت احراز هريک از شرايط ذيل براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ماخذ کارشناسي قابل بررسي و ارزشيابي است.
           ب-1) از طريق معرفي به يکي از دانشگاه هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و جامع علمي- کاربردي جهت تعيين سطح و تکميل واحد (درصورت ضرورت حداکثر تا 40 واحد از دروس اصلي و تخصصي با توجه به نظر دانشگاه پذيرنده).
           ب-2) قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش کشور.
           ب-3) شرکت در آزمون ورودي کارشناسي ارشد در داخل کشور و کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط.
           ب-4) درصورت تمايل متقاضي، مدرک کارشناسي موردنظر به ماخذ کارداني (يک مقطع پايين تر) قابل بررسي و ارزشيابي است.
اين مصوبه صرفاً ناظر به مدارک صادره از دانشگاه هايي است که از نظر مسئولين ذيربط در کشور خارجي مورد نظر (مانند وزارت علوم) به عنوان يک موسسه آموزش عالي معتبر شناسائي شده باشند.
    ماده 16:  بررسي و ارزشيابي مدارک مقطع دکتراي رشته هاي مربوط به زبان و ادبيات (عربي، روسي و ...) که بنابه ضوابط مربوط نيازمند انتشار مقاله در نشريات داراي نمايه بين المللي است، مي تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمي- پژوهشي معتبر در کشورهاي مربوط (کشورهاي عربي، روسيه و ...) انجام پذيرد.
    ماده 17: هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض در رابطه با عناوين اعطايي در ارزشيابي، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهي قابل بررسي است. صدور ارزشنامه طي اين مدت منوط به امضاي تعهدنامه مبني بر اعلام موافقت کتبي متقاضي با راي صادره و نيز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارائي) خواهد بود. بديهي است پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.
    ماده 18:
براي ارزشيابي، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه  و تکميل کاربرگه هاي مربوط  الزامي است.
 
 
1- By Correspondence 
 2- Distance Learning
3- Virtual
 4-  E-Learning
 5- Web-based
 6- Master of Veterinary Medicine.
 
                  
(براي ارزشيابي مداركي كه شروع دوره تحصيلي مربوط به آنها، بعد از اول ژانويه 2009باشد)
ماده 1: 
در اين مجموعه، واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به کار مي روند:
1-1- وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1-2- اداره كل: اداره كل اموردانش آموختگان وزارت.
1-3-  مؤسسه: هر يک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.
1-4-  ارزشيابي: تعيين ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات خارجي به مأخـذ يکـــي از مقاطع رسمي مورد تاييد وزارت.
1-5-  اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي مؤسسات خارجي.  
1-6-  مدت اقامت دانشجويي: مدت زماني كه متقاضي ارزشيابي رسماً به عنوان دانشجو در كشور محل تحصيل (به استناد گذرنامه) اقامت داشته باشد. خاتمه اقامت دانشجوئي در پايان دوره، تاريخ آخرين امتحان درسي و يا تاريخ انجام دفاعيه از پايان نامه/رساله منظور مي شود.
1-7- طول اسمي دوره: مدت زمان دوره بر اساس تقويم آموزشي رسمي موسسه (جدول 1).
 
جدول 1 (طول اسمي و حداقل مدت اقامت دانشجويي براي دوره هاي تحصيلي مختلف)
 
دوره تحصيلي              طول اسمي دوره (ماه)       حداقل مدت اقامت دانشجويي(ماه)
كارداني                                        24                                                   18
كارشناسي سه ساله                  36                                                  27
كارشناسي چهارساله                 48                                                   36
كارشناسي ارشد ناپيوسته         24                                                   18
كارشناسي ارشد پيوسته           60                                                   45
دكتراي سه ساله                       36                                                   27    
دكتراي چهارساله                       48                                                   36
ساير دوره ها                                          به تشخيص اداره كل
 
1-8- تحصيلات حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت اقامت دانشجويي حداقل به ميزان مندرج در جدول 1 باشد.
1-9- تحصيلات نيمه حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت اقامت دانشجويي كمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول 1) و بيش از نصف طول اسمي باشد.
1-10- تحصيلات غيرحضوري:
        الف: تحصيلات مکاتبه اي1، از راه دور2، مجازي3، الکترونيکي4، مبتني بر اينترنت 5 و مانند آنها
        ب: تحصيلات با مدت اقامت دانشجويي کمتر از نصف طول اسمي دوره مطابق جدول 1
ماده 2: براي ارزشيابي مدارك، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومي، رعايت ضوابط خاص هر كشور (مندرج در آدرس اينترنتي http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx ) نيز الزامي است.
ماده 3: مدارك دانشگاهي حاصل از  تحصيلات نيمه حضوري در هيچيك از انواع دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد  قابل ارزشيابي نيست.
     3-1-  شرايط لازم براي بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي ناشي از تحصيلات نيمه حضوري در مقطع دكتري :
         الف) داشتن استاد راهنماي داخلي (از اساتيدي كه در دانشگاه هاي دولتي داخل كشور مجاز به داشتن دانشجوي دكتري     مي باشند) از ابتداي تحصيل با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه. پرداخت هزينه هاي مربوط (به تشخيص دانشگاه) به عهده دانشجو است.
 
         ب) احراز توانمندي هاي علمي- پژوهشي و حرفه اي متقاضي (از طريق اخذ آزمون، مصاحبه، برگزاري جلسه دفاعيه، بررسي پايان نامه و رساله، درخواست مقاله* و يا
  
              بررسي نتايج علمي و قابليتهاي حرفه اي).
 
 
 
 *  هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:
§  در نشريات معتبر علمي- پژوهشي و با نمايه بين المللي به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها- هرچند كه نمايه بين المللي داشته باشند- احصاء نمي شود).
§   دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد.
§   موضوع آن، هم راستا با رساله دكتري باشد.
§   مقالات توسط حداقل دو عضو هيأت علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تآليف آنها توسط متقاضي احراز گردد.
ماده 4 : مدارك دانشگاهي حاصل از  تحصيلات غير حضوري در هيچيك از انواع دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري  قابل ارزشيابي نيست.
ماده 5 : ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي تحت عناوين "حضوري" و "نـيـمــه حـضــوري" (صرفاً براي مقطع دكتري و مطابق با ماده 3) انجام     مي شود.  درج عبارت "نيمه حضوري" در ارزشنامه هاي مربوط ضروري است.
ماده 6 : اعتبار علمي مؤسسات (و نيز شعب آنان در ساير کشورها) بر مبناي نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور (هاي) متبوع و نظر کارشناسي ادارة کل امور دانش آموختگان تعيين مي گردد.
مـاده 7 :  مدارک تحصيلي با توجه به مدارک پيش نياز به شرح ذيل ارزشيابي مي شوند.
  7-1- مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک ديپلم رسمي دوره متوسطه قابــل  ارزشيابي خواهند بود.
  7-2- مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي ارشد يا دکتري از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلي قبلي اخذ شده اند بر اساس نظر مدير کل امــور دانش آموختگان، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي وبا توجه به نظام آموزشي متعارف درمؤسسه محل تحصيل، فاصله زماني شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل با رعايت كامل ماده 3 و درصورت لزوم با ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي و حرفه اي قابل ارزشيابي خواهندبود.
  7-3- در مورد آندسته از دانش آموختگاني که با مدرک داراي ارزش استخدامي و يــــــا معادل، در يكي از مؤسسات معتبر ادامه تحصيل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده اند، مدرک موردنظر به مأخــــذ مقطع مربوط قابل ارزشيابي است.
ماده 8 :  مدارک تحصيلي مربوط به برخي رشته هاي هنري، صنعتي و مانند آنها که علاوه بر دروس نظري، مهارتهاي حرفه اي خاصي نيز از سوي مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه مي شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شوراي ارزشيابي خواهد رسيد به مأخذ يکي از مقاطع رسمي با قيـد واژة "حرفه اي" قابل ارزشيابي خواهد بود.
ماده 9 : حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسي و بالاتر که قبلاً ارزشيابي شده اند، در صورت تکميل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دريافت مدرک نهائي و يا کسب حداقل هشتاددرصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون  ورودي مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذير است.
 
       9-1-  حذف واژه "معادل"آن دسته از مدارک تحصيلات خارجي کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسي" ارزشيابي شده حسب درخواست متقاضي با رعايـت دو شرط زيـــــر نيز قابل بررسي است.
-  مدرک مورد نظر در سطح کارشناسي باشد.
-  طول دوره حداقل چهار سال باشد.
ماده 10: تحصيلات ناتمام حسب ضوابط آموزشي مؤسسه محل تحصيل به صورت ذيل قابل ارزشـيـابـــــــي خواهد بود.
    10-1- تحصيلات ناتمام دوره هاي کارشناسي، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد  واحدهاي درسي يا معادل آن در نظام آموزشي سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــي"  قابل ارزشيابي است.
   10-2- تحصيلات ناتمام دوره هاي" کارشناسي ارشد پيوسته " چنانچه متقاضـي دروس لازم درسطح کارشناسي را گذارنده باشد در صورت تاييد کميسيون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ"کارشناسي" قابل ارزشيابي است.
ماده 11: ارزشيابي مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصيل، نظام آموزشي،  طول و کيفيّت تحصيل، مي تواند حسب نظر مديرکل،کميسيون و يا شوراي ارزشيابي از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي و حرفه اي متقاضي (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاري جلسه دفاعيه، بررسي پايان نامه و رساله، درخواست مقاله و يا بررسي نتايج عملي و قابليتهـــاي حرفه اي) صورت پذيرد.
ماده 12: مدارک تحصيلات خارجي درچارچوب مقاطع رسمـــــي داخــــــل کـشــــور ارزشـيابــــــي مي شـــود.کميسيون هاي ارزشيابي در تعيين عنوان رشته تحصيلي، رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مد نظر قــرار مي دهند.
ماده 13: مدارک رشته هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از کليه دانشگاه هاي خارجي که مورد تاييد وزارت متبوع باشند با بررسي کيفي برابر ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد.
ماده 14: ارزشيابي مدارک "زبان خارجي ثالث" بنابه تشخيص کميسيون و با بررسي کيفي انجام مي گردد.
ماده 15: مدارک دوره هاي شش ساله تحصيل (MVM6 ) در صورت ارايه پايان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــراي عمومي حرفه اي دامپزشکي" و بدون ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي گــــــردد.
       ضمناً مدارک دوره هاي پنج ساله دامپزشکي با ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي شود.
ماده 16:  مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتري و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل  (Full Paper) در زمينه رشته تحصيلي، که متقاضي مولف اصلي آن بوده و در نشريات معتبر داراي نمايه (Index) بين المللي چاپ شده باشد، به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي خواهد بود.
ماده 17: مدارک صادره از دانشگاه هايي که از نظر وزارت متبوع غيرمعتبر ولي از نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند به شرح ذيل قابل بررسي و ارزشيابي مي باشند.
         الف) مدارک دوره هاي کارداني به شرط دارا بودن ديپلم کامل متوسطه از ايران يا کشور مربوط، براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ماخذکارداني قابل بررسي وارزشيابي است.
           ب) مدارک دوره هاي کارشناسي در صورت احراز هريک از شرايط ذيل براساس ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي به ماخذ کارشناسي قابل بررسي و ارزشيابي است.
           ب-1) از طريق معرفي به يکي از دانشگاه هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و جامع علمي- کاربردي جهت تعيين سطح و تکميل واحد (درصورت ضرورت حداکثر تا 40 واحد از دروس اصلي و تخصصي با توجه به نظر دانشگاه پذيرنده).
           ب-2) قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش کشور.
           ب-3) شرکت در آزمون ورودي کارشناسي ارشد در داخل کشور و کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط.
           ب-4) درصورت تمايل متقاضي، مدرک کارشناسي موردنظر به ماخذ کارداني (يک مقطع پايين تر) قابل بررسي و ارزشيابي است.
اين مصوبه صرفاً ناظر به مدارک صادره از دانشگاه هايي است که از نظر مسئولين ذيربط در کشور خارجي مورد نظر (مانند وزارت علوم) به عنوان يک موسسه آموزش عالي معتبر شناسائي شده باشند.
ماده 18:  بررسي و ارزشيابي مدارک مقطع دکتراي رشته هاي مربوط به زبان و ادبيات (عربي، روسي و ...) که بنابه ضوابط مربوط نيازمند انتشار مقاله در نشريات داراي نمايه بين المللي است، مي تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمي- پژوهشي معتبر در کشورهاي مربوط (کشورهاي عربي، روسيه و ...) انجام پذيرد.
ماده 19: هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض در رابطه با عناوين اعطايي در ارزشيابي، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهي قابل بررسي است. صدور ارزشنامه طي اين مدت منوط به امضاي تعهدنامه مبني بر اعلام موافقت کتبي متقاضي با راي صادره و نيز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارائي) خواهد بود. بديهي است پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.
ماده 20: براي ارزشيابي، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه  و تکميل کاربرگه هاي مربوط  الزامي است.

بازگشت