تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

test2


پرداخت آن لاین توسط کارتهای اعتباری خارجی پرداخت مرحله اول پرداخت مرحله دوم
دیپلم دبیرستان از رده بالا    
فوق دیپلم از دانشگاههای رده بالا    
لیسانس از دانشگاههای رده بالا
فوق لیسانس از دانشگاههای رده بالا
دکترا از دانشگاههای رده بالا